De Kapel van O.L.V. van de Karmel

HISTORIEK

KAPEL VAN ONZE LIEVE VROUW VAN DE CARMEL

De buitenstaander heeft wel eens de indruk dat de Kapellen, net als de nog bestaande broederschappen, tot het domein van de religieuze folklore behoren.  Niets is minder waar.  Deze denkwijze is begrijpelijk want de Kapellen en de broederschappen hebben meestal een meer dan eerbiedwaardige leeftijd.  De Kapellen van de Kathedraal, Sint-Andries, Sint-Paulus en Sint-Jacob om er maar enkele te noemen zijn veel ouder dan die van Sint-Carolus en kunnen bogen op een groot verleden met rijke tradities.  Het verschil in leeftijd is makkelijk te verklaren.

De Sint-Caroluskerk is immers nog niet zo bijster lang een parochiekerk.  Pas in 1803 promoveerde zij tot die rang en na een reeks van oorlogen en troebele politieke conflicten kon men pas in 1832 starten met de uitbouw van de parochie.  Gelukkig maar dat ondertussen twee voorname broederschappen onderdak hadden gevonden in de kerk : die van Onze Lieve Vrouw van Smarten, opgericht in 1804 en die van Onze Lieve Vrouw van de Carmel, opgerich in 1811.  Beiden kenden een ongemeen grote bloei en met recht en reden mochten zij zich de promotoren noemen van devotie, vroomheid en godsvrucht. Het is precies uit die twee bewegingen dat de Kapel van Onze Lieve Vrouw is ontstaan.  Zij werd plechtig opgericht op 26 oktober 1928 met 7 kapelheren namelijk : Jozef Janssens, Viktor Reynen, Oktaaf D'Haese, Frans Decour, Michel Mintjens, Eduard Dockx en Jozef Alpaerts, allen overleden.

Men zou de geschiedenis van de Kapel kunnen situeren als een levensloop met drie belangrijke periodes : 

Tot 1940 zou men van een pioniersperiode kunnen spreken gekenmerkt door een constante strijd en bekommernis om zich staande te kunnen houden tussen de vier hoger vermelde parochies.  De leden gaven blijk van grote devotie en doorzettingsvermogen.  Het was dan ook niet te verwonderen dat het aantal van 7 naar 14 leden was gestegen bij het uitbreken van Wereldoorlog II.  Hier past een speciale vermelding voor de heren Oktaaf d'Haese, Michel Mintjens, Jozef Bastiaenssen en Viktor Quisthoudt.  Vier doorzetters van formaat die het nodige gestalte hebben gegeven aan de Kapel.  Zij blonken niet alleen uit in godsvrucht en devotie, maar stlden op 27 oktober 1937 een Algemeen Reglement op.  Een reglement waaraan een amendement werd aangebracht op 14 januari 1981.  Respectievelijk op 23 juni 1987, 30 november 2004 en 8 juni 2010 werd het aangepast aan de nieuwe omstandigheden.

Wanneer men na afloop van de oorlog in 1945 de balans ging opmaken, bleek het aantal Kapelheren door allerlei omstandigheden teruggevallen tot zeven.  Pas vanaf 1948 gaat het weer crescendo en met de regelmaat van een klok werden er bijna jaarlijks nieuwe Kapelheren aangesteld.  De vele processies in de parochie en de voetwassingen met "Witte Donderdag" herinneren aan die periode die inzake devotie, toewijding en godsvrucht niet moet onderdoen voor hun voorgangers.  Onder hun impulsen werd ook het verenigingsleven in de parochie op gang gebracht en hadden zij een ruim aandeel in het tot stand komen van de parochieraad.  Dat was de periode van twee grote voorzitters : Maurice Tielemans en Alfons Crauwels, gesteund door Henri Devos, Florent Verbruggen, Jean Delahaye en Frans Van der Mueren.

Zoals dat gaat in alle verenigingen heeft men altijd te maken met hoogte- en laagtepunten, en ook de Kapel van Onze Lieve Vrouw van de Carmel is daar niet aan ontsnapt.  Drie overgangen naar het Kerkbestuur, drie onslagnames wegens verhuis en het ergste drie overlijdens van personen van formaat, de heren Tielemans, Crauwels en Delhaye.

Sedert 1981 begon men onder impuls van enkele pas aangestelde Kapelheren aan een opmerkelijke remonte en in enkele tijd slaagden zij erin hun aantal van zeven tot vijftien te brengen.  Een prestatie die ons weinigen zullen nadoen en zeker nu in een periode van terugval van geloofsovertuiging. 
Deze formatie is een groepering van mensen die gemeenschappelijke werken voor hun Kapel, voor het vrijwaren van onze geestelijke principes en voor het mede in stand houden of opluisteren van onze erediensten in de kerk en dit alles zoals hun vroegere collega's, in een gesst van vriendschap en samenwerking.
De Kapelheren zijn in 1928 gestart.  Allen werden ze gerecruteerd uit de burgerij, vandaar die soepele omgang onder elkaar en ook ten overstaan van de andere verenigingen.  Zo is het altijd geweest en wij hopen dat het zo mag blijven.

Enkele merkwaardige data ui t de geschiedenis van de Kapel

 

26 oktober 1928    Stichting van de Kapel

27 oktober 1937     Vastleggen van het Reglement van de Kapel

28 juli 1941              Laatste kamervergadring tijdens de oorlogsperiode

 4 juli 1948               Begin van een nieuwe periode met een eerste kamervergadering

28 juni 1953             Zilveren jubileum 25 jaar Kapel van O.L.Vrouw met plechtige jubileummis.  Drie
                                    verdienstelijke kapelheren kregen de gouden medaille van de Heilige Rumoldus
                                    overhandigd.

tussen 1954-1959   werden er geen verslagen ingeschreven in het daartoe bestemde register, ook al                                          zijn er in die periode nieuwe kapelleden aangesteld

 8 oktober 1978         Gouden jubileum 50 jaar Kapel van O.L. Vrouw met plechtige dankmis waarna
                                      receptie in parochielokaal.  Drie verdienstelijke kapelheren werden gedecoreerd.

14 januari 1981         Oprichting van een nieuw aktief bestuur

 5 oktober 1986          Viering door de Kapel van 175 jaar broederschap van de Carmel

23 juni 1987                Herwerking van het reglement van de Kapel

Sedert 1988                 gelasten de Kapelheren zich met de muzikale omlijsting van de middernachtmis.
                                        Volgende bekende koren werden geëngageerd : Scaldis-Cantat o.l.v. Lieve
                                        Suys; Chorale-Caecilia o.l.v. Frans Dubos en Ortolaan o.l.v. Jozef de Hauwer

 2 oktober 1988           Viering 60 jaar Kapel van O.L. Vrouw met plechtige dankmis.

Ieder jaar ter gelegenheid van de viering van de oktobermaand wordt het O.L. Vrouwbeeld opgesteld, getooid in prachtig gewaad en versierd met bloemen.

De eigenlijke feestdag van de Kapelleden heeft plaats de eerste zondag van de oktobermaand, dit ter gelegenheid van het feest van O.L. Vrouw van de Rozenkrans.